WSTĘP

Zespół Szkolno – Przedszkolny  w Rogowie Sobóckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  w Rogowie Sobóckim www.sprogow.sobotka.pl

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: sierpień 2014

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23 IX 2020

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym  w Rogowie Sobóckim dla strony https://sprogow.sobotka.pl/ przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative,  z którego wynika, że strona internetowa https://sprogow.sobotka.pl/ spełnia wymagania w 99,46%.

  • Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne;
  • Brak możliwości wysłania formularza z pominięciem przycisku „Wyślij”;
  • Formant formularza nie ma etykiety, która mogłaby określać jego cel, a także brakuje alternatywnego tytułu;

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: (22.09.2020). Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Mariola Pilichowska, z którą można się skontaktować poprzez adres e-mail dyrekcja@sprogow.sobotka.pl lub numer telefonu 606790403. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich  

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rogowie Sobóckim mieści się na ul. Szkolnej 7 w Rogowie Sobóckim, 55-050 Sobótka. Budynek wyposażony jest w jedno wejście główne oraz jedno dodatkowe. Wejście główne posiada podjazd dla niepełnosprawnych oraz dzwonek przy drzwiach. Sekretariat i gabinet dyrektora znajduje się na parterze w odległości 8 m na lewo od wejścia głównego. Przed terenem ZSP nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. W budynku szkoły nie ma widny. Na Pietrze znajdują się pomieszczenia klas lekcyjnych i pokój nauczycielski.